X Prober preview

? X 探针、刘海探针

这是一款 PHP 环境探针程序,它不仅可以十分直观地为您显示服务器的信息,而且最重要的是:它跟 ? iPhone X/XS/XS Max/XR 一样有丑陋的刘海!

开源协议

 • GPL-3.0

线上演示

下载与使用

 • 点击 INN 下载节点GitHub 节点 下载探針文件。
 • 您将会得到一个文件,命名为 x.php 并上传到您的服务器上。
 • 通过浏览器访问 x.php 即可。

环境需求

 • 编译环境:PHP 7.4+
 • 运行环境:PHP 5.3+
 • 浏览器兼容:Chrome、Firefox、Edge、Android
 • 系统兼容:Linux、Windows(基础功能)

擴展

 • 正在編寫中……

开发指引

 • 星标和 Fork。
 • Fetch 您的仓库。
 • 安装 npm 模块:$ npm install
 • 监听脚本:$ npm run dev
 • 安装 composer:$ composer install && composer dumpautoload -o
 • 生成多国语言:$ npm run lang$ node ./build-lang.js 来重建 ./languages/lang.pot 语言模板。
 • 编译:$ php ./Make.php dev
 • 访问:$ php -S localhost:8000 -t ./.tmp.
 • 进行 Pull Request。

编译生产

 • 编译:$ npm run build; php ./Make.php build.
 • 访问:$ php -S localhost:8000 ./dist/prober.php.

地址

https://github.com/kmvan/x-prober/blob/master/README-zh_CN.md